Provimi i teorisë profesionale të drejtimeve SHMT, Elektroteknik, Termohidraulik, Mekanik, TIK