Njësia e Zhvillimit

Njësia  e zhvillimit “ Beqir Çela”

  Jemi  një strukturë e brendshme në shkollë  që do të  angazhohemi me:

 • hartimin,
 • zbatimin
 • mbikëqyrjen e veprimtarive dhe projekteve zhvillimore të institucionit,
 • në mbështetje të ngritjes së kapaciteteve të brendshme dhe rritjes së cilësisë,me qëllimin përfundimtar  përmbushjen e misionit të shkollës në bazë të parimeve bazë të AFP dhe planit zhvillimor .

 

Misioni i njësisë së zhvillimit të AFP-së

Njësia e zhvillimit, e cila ngrihet e funksionon pranë çdo institucioni ofrues i AFP është një strukturë e brendshme e cila angazhohet me hartimin, zbatimin e mbikëqyrjen e veprimtarive dhe projekteve zhvillimore të institucionit, në mbështetje të ngritjes së kapaciteteve të brendshme dhe rritjes së cilësisë, me qëllimin përfundimtar permbushjen e misionit te institucionit ofrues në bazë të parimeve bazë të AFP dhe planit zhvillimor .

 

Në përmbushje të misionit të saj, Njësia e Zhvillimit ka objektivat dhe synimet e mëposhtme:

 1. Mbështetjen e funksionimit të ofruese të AFP si institucione që gëzojnë autonomi, bashkëpunojnë me aktorët në sistem dhe përshtasin proceset e instrumentet e brendshme në funksion të përmbushjes së misionit e objektivave dhe rritjes së cilësisë.
 2. Rikonceptimi i imazhit dhe rolit të AFP si i orientuar nga kërkesa e tregut të punës dhe zhvillimet e fundit në sektorët ekonomikë, shkencë e teknologji.
 3. Mbështeja e institucionit në punën për përgatitja e nxënësve/kursantëve me aftësitë e nevojshme dhe të kërkuara në tregun e punës duke synuar punësueshmërinë e tyre
 4. Lehtësimin e përfshirjes së gjithë stafit të ofruesve AFP në përmbushjen e funksioneve parësore (si aftësimi teorik e praktik përmes programeve të orientuara nga tregu të ofruara në mënyrë efektive, eficiente dhe me në qendër nxënësin e kursantin) dhe mbështetëse (si administrimi, zhvillimi i stafit, marrëdhient me bizneset, hartimi dhe menaxhimi i projekteve zhvillimore, makretingu institucional, orientimi në karrierë, gjurimi i nxënësve/kursantëve etj.).

Objektivat:

 1. Të thellojë njohuritë e nxënësve përsa i përket rrugëve të mundshme të karrierës;
 2. Të zhvillojë dhe të zbatojë sisteme gjurmimi efektive në nivel shkolle;
 3. Të kryejë vendimmarrje të informuar në lidhje me rishikimin e kurrikulave dhe TNNP (Të Nxënit Nëpërmjet Punës) bazuar në të dhënat e gurmimit dhe analizën e nevojave për aftësi të stafit të shkollës;
 4. Të kontribuojë për ta kthyer punësueshmërinë e të diplomuarve/certifikuarve të institucionit ofrues të AFP në synimin kryesor të institucionit;
 5. Të koordinojë pjesëmarrjen dhe kontributin e të gjitha palëve të interesit (sektorin privat/bizneset/ndërmarrjet, shkollës, prindërit dhe partnerët e tjerë publikë) në ofrimin e arsimit të orientuar nga tregu dhe TNNP
 6. Të koordinojë dhënien e asistencës së nevojshme ndaj mësuesve dhe intruktorëve për hartimin e kurrikulës në nivel shkolle.
 7. Në bashkëpunim me drejtuesit dhe stafin e Shkollës , të ndërtojë proçese dhe instrumente që sigurojë cilësinë e ofrimit të TNNP.
 8. Të lëhtësojë procesin e zhvillimit të vazhduar profesional të stafit duke nxitur zhvillimin e brendshëm dhe koordinimin e aktiviteteve të tjera në mbështetje të pregatitjes profesionale të stafit.

Njësia e Zhvillimit do të jetë pjesë përbërëse e sistemit të menaxhimit të institucionit ofrues të AFP dhe do të mbulojë funksionet mëposhtme:

 • zhvillimin e vazhduar profesional të mësimdhënësve brenda institucionit;
 • zhvillimin e kurrikulave në nivel ofruesi;
 • krijimin e lidhjeve ndërmjet ofruesit dhe partnerëve socialë (biznesit);
 • orientimin për karrierë të nxënësve/ kursantëve;
 • hartimin dhe zbatimin e projekteve zhvillimore;
 • zhvillimin e marketingut të ofruesit;
 • mbledhjen e të dhënave të gjurmimit në nivel ofruesi.

EKIPI I NJËSISË SË ZHVILLIMIT PËRBËHET:

zhvillimin e vazhduar profesional të mësimdhënësve brenda institucionit

 • Analizon rregullisht nevojat për zhvillimin e vazhduar professional
 • Harton planin e veprimtarive për zhvillimin e vazhduar professional pa cenuar procesin mesimor
 • Kordinon procesin e zbatimit te planit te zhvillimit të vazhduar professional
 • Mbikqyr dhe vlerëson ecurinë e procesit të zhvillimit të vazhduar professional
 • Kordinon dhe mbështet zhvillimin e vazhduar professional të mesuesve dhe instruktorëve të sapoemëruar

zhvillimin e kurrikulave në nivel ofruesi;

 • Kordinon dhe drejton procesin e hartimit dhe përshtatjes së vazhdueshme të kurrikulës kombëtare në nivel ofruesi të AFP me nevojat rajonale të tregut të punës
 • Mbështet personelin mësimdhenës në hartimin e planeve të mësimdhënies dhe të instrumentave të vlerësimit të vazhduar dhe të provimeve përfundimtare.
 • Kordinon organizimine proceseve të vleresimit në ofruesiin eAFP
 • Kordinon vleresimin e zbatueshmërisë së kurrikulës në nivel ofruesi.

krijimin e lidhjeve ndërmjet ofruesit dhe partnerëve socialë  (biznesit);

 • Shkëmben informacion nëpërmjet takimeve periodike e vizitave ne  mjediset e biznesit
 • Kordinon nevojat e institucionit per kryerjen e praktikave  profesionale të nxënësve  me mundësinë e kapaciteteve e bizneseve
 • Mbledh informacion nga bizneset dhe partnerët për vlerësimin dhe   rishikimin e vazhdueshëm të ofertës së institucionit  me qëllim adresimin  e duhur të nevojave  locale e rajonale të tregut të punës  për të përmirësuar ofertën ekzistuese ( drejtime, profile module, kurse afatshkurtëra ) ose zhvilluar ofertë të re
 • Identifikon biznese të reja me qëllim zgjerimin e rrjetit të bashkëpunëtorëve partner social.
 • Krijon e mirmban një bazë të dhënash ku të jenë të regjistruara informacione kontakti dhe informacione të tjera me rendësi  për mbajtjen e   lidhjeve .
 • Harton planin / grafikun e praktikave profesionale në biznese
 • Promovon ofruesin e AFP të bizneseve në rajon
 • Ndërton marrdhenie me partner të tjerë social në rajon dhe më gjërë.

orientimin për karrierë të nxënësve/ kursantëve;

 • Sigurohet që kandidatët për nxënës , prindër dhe komuniteti  kanë informacion të mjaftueshëm mbi natyrën e profesionae dhe kualifikimeve  që ofrohen
 • Kontribuon në procesin e regjistrimit dhe të  hartimit të procedurave  të përzgjedhjes së kandidatëve   për programe të  AFP
 • Sigurohet që nxënësit kanë informacion tëmjaftueshëm për zgjedhjen e profilit  sipas strukturës së programit të kualifikimit
 • Në bashkëpunim me kordinatorin/en për marrëdhenie me biznesin  qëndron I informuar  dhe orienton nxënësit dhe prindërit e tyre me tregun e punës , mundësitë për karrierë  dhe punëdhënësit e mundshëm , nivelet e pagave etj.

zhvillimin e marketingut të ofruesit;

 • Kordinon hartimin dhe zbatimin e planit të marketingut duke e integruar edhe në planin vjetor të ofruesit të AFP
 • Lehtëson marrëdheniet me publikun në bashkëpunim me drejtorin e ofruesit të AFP dhe kordinatorët etjerë të njësisë së zhvillimit
 • Koncepton ,përgatit dhe kordinon zbatimin e veprimtarive të ndryshme për të promovuar praninë, ofertën dhe përfaqësimin e ofruesit të AFP në nivele të ndryshme.

hartimin dhe zbatimin e projekteve zhvillimore

 • Identifikon burimet e mundshme financiare për projekte zhvillimi
 • Përgatit propozimet për projecte të integruara në planin strategjik të ofruesit të AFP
 • Kordinon organizimin zbatimin dhe raportimin e projekteve të zhvillimit
 • Raporton tek drejtuesit e institucionit dhe bordi drejtues i ofruesit

mbledhjen e të dhënave të gjurmimit në nivel ofruesi

 • Kordinon dhe drejton procesin e mbledhjes së të dhënave për nxënësit që kanë  ndjekur arsimin professional.
 • kordinon dhe drejton procesin  e mbledhjes së të dhënave të gjurmimit  në mënyrë periodike në nivel ofruesi.
 • Krijon dhe mirëmban bazën e të dhënave me informacionet nga rezultatet e gjurmimit
 • Analizon të dhënat nga gjurmimi duke garantuar trajtimin kofidencial të të dhenave individuale
 • Kordinon raportimin dhe komunikimin  e rezultateve nga gjurmimi tek palët kyce të interest
 • Kordinon dhe mbështet procesin e përdorimit të rezultateve në nivel ofruesi.