Orët e hapura mësimore!

Në kuadër të planifikimit vjetor dhe trajnimit të brëndshëm të mësuesve, zhvillohen orët e hapura mësimore.

Mësuesit përcjellin dhe marrin në mënyrë të ndërsjelltë nga njëri tjetri eksperiencë pozitive në mësimëdhënie.

Komunikimi dhe bashkëpunimi me njëri tjetrin rrit më tej cilësinë në mësimdhënie dhe mësimnxënie.