Kursi Aftësim Digjital!

Në bashkëpunim me Qëndrën e Formimit Profesional Durrës, mundësuam zhvillimin e kursit “Aftësimi Digjital”.

Në këtë kurs morën pjesë 14 nxënës maturantë të cilët në përfundim të tij u çertifikuan me sukses për nivelin bazë të njohurive digjitale.

Së shpejti do të mundësojmë trajnimin e të gjithë maturantëve në kursin e Aftësive Digjitale”.

Suksese