#Unë zgjedh shkollën “Beqir Çela” sepse …

1.Përgatit nxënës që I përgjigjen nevojave të tregut të punës.

2,Krijon kushte bashkëkohore për realizimin e mësimit cilësor.

3.Përveç profesionit të fituar, keni të drejtën e studimit për më tej.