Departamenti i Shërbime Mjetesh Transporti

STRUKTURA ORGANIZATIVE E DEPARTAMENTIT TË SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI